Media in Cooperation and Transition
Brunnenstraße 9, 10119 Berlin, Germany
mict-international.org

Our other projects:
afghanistan-today.org
theniles.org
correspondents.org
English
සිංහල

சமூகப் பிரச்சினைகளை இலகுவில் அடையாளம் காண்பவர்களாக பெண்கள் காணப்படுகின்றார்கள். அதனாலேயே அவர்களுக்குரிய சந்தர்ப்பம் அரசியலமைப்பிலே கட்டாயமாகக் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஆகவே அவர்கள் இந்த சந்தர்ப்பத்தைப் பயன்படுத்தி தேர்தலிலே போட்டியிட்டு உள்ளுராட்சி மன்றங்களிலே காணப்படுகின்ற பெண்களுக்குரிய ஒதுக்கீடுகளை நிரப்புவார்கள் என்று நான் நினைக்கிறேன்.

08.12.2017

களுத்துறை, பிந்துனுவௌ, வெலிக்கடை என்று சிறைச்சாலைகளில் நடத்தப்பட்ட படுகொலைச் சம்பவங்கள் எவற்றிலுமே சம்பந்தப்பட்டவர்கள் யாரும் இதுவரை தண்டிக்கப்படவில்லை என்பது அவதானிக்கத்தக்கது.

28.11.2017
மயிலிட்டி மீள் குடியேற்றம்.

குடியேற அடிப்படை வசதிகூட இல்லையே….

“மயிலிட்டியில் மூன்று பாடசாலைகள் யுத்தத்திற்கு முன் இயங்கியுள்ளன. அவற்றில் தற்போது ஊறணி றோமன் கத்தோலிக்க தமிழ்க் கலவன் பாடசாலை மட்டுமே ஓரளவுக்கு ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், மயிலிட்டியில் இருக்கின்ற இரண்டு பாடசாலைகள் இராணுவத்தினரால் விடுவிக்கப்படவில்லை.

18.11.2017

“பயலுக நல்லாதான் இருந்தாங்க இப்ப நிறையப்பேரு கொழும்புல வேலைக்கு போறாங்க… அங்க அவங்க பழகுற ஆக்கள் அப்டிபோல, வெள்ளி செவ்வா கோயிலுக்கு போறாங்க நல்ல விசயம்தான். ஆனா நம்ம தாத்தா பாட்டிய மறந்துர்ராங்க அதான் கவல“

04.12.2017

இப்பொழுது செவ்வாய் வாசிகள் வருடத்திற் ஒரு முறைதான் தங்கள் நிலங்களிற் பயிர் செய்வதுடன் அவர்கள் மழை வரும்வரை காத்திருத்தல் வேண்டும்.  விளைச்சலுக்குப் போதுமான மழை இல்லாவிட்டால் அவர்கள் காடுகளுக்குச் சென்று தேன், மருந்துச் செடிகள், கிழங்குகள் விதைகள் முதலியவற்றைச் சேகரிப்பர். அல்லது அண்மையிலுள்ள ஆற்றில் மணல் தோண்டும் வேலைக்குச் செல்வார்கள்.

14.11.2017
ஊடக கண்காணிப்பு அமைப்பின் தலைவர்: 

 பத்திரிகைத்துறை ,அரச தலையீடின்றி இருத்தல் வேண்டும்.

அரசியலமைப்பு நிர்ணய சபை உறுபிப்பினர்கள் ஏழு பேர் தங்கள் தங்கள் கட்சிகளைப் பிரதிநிதிப்படுத்தும் அரசியல்வாதிகளாய் உள்ளனர்.  இவ்வாறான ஒரு சபை எங்ஙனம் சுயாதீனமாய் இருக்கும் என்பதே எங்கள் கேள்வி

27.10.2017

வீட்டுக்குள்ளயே கந்தோர் நடக்கும்… சிங்களம், தமிழ், ஆங்கிலம் எண்டு மூண்டு பாசையிலும் யாரோடயோ கதைக்கிற மாதிரி சத்தம் கேட்கும். நான் எட்டிப் பாத்திட்டு வந்திடுவன். படிச்சு பதவியில இருந்தவன்……

15.10.2017

“எனது மகனை கடத்திச் சென்று மூன்று வருடங்கள் தடுத்து வைத்திருந்தார்கள். அவனுக்கு நடந்த சித்திரவதையால் இண்டைக்கு ஒரு நடைப்பிணமாக இருக்கிறான். அவன் திரும்பி வருகையில் அவனது உயிர் மாத்திரமே எஞ்சியிருந்தது. “

30.09.2017

பொது மக்கள் எங்களுடன் சுதந்திரமாக உரையாட இதுவரையில் இடமில்லை. ஊடகவியலாளர்கள் எமது அலுவலகத்தை நாடி வந்தால் அவர்களது வாகனங்களை நிறுத்தவதற்கும் இடமில்லை.

30.07.2017

“தமிழ் மக்களுக்கான தீர்வு ஒன்றைச் சாத்தியப்படுத்துவதும், தேசிய நல்லிணக்கத்தை அர்த்தபூர்வமாக சாத்தியப்படுத்துவதும் சமாந்திரமாக அணுகப்பட வேண்டும். தேசிய நல்லிணக்கம் என்பது யுத்தத்தினால் காயப்பட்ட மனங்களுக்கு மருந்து தடவுவது போல் அமைய வேண்டும்.”என்று ஈழமக்கள் ஜனநாயக கட்சியின் செயலாளரும் நாடளுமன்ற உறுப்பினருமான டக்ளஸ் தேவானந்தா தெரிவித்துள்ளார். அவர் மேலும் கூறுகையில் நாட்டில் நல்லிணக்கத்திற்கான சூழலை ஏற்படுத்துவதற்கு சில அடிப்படை விடயங்களை செய்வது அவசியமாகும். தமிழ்மக்களின் பூர்வீகக் காணிகள் விடுவிப்பு, தமிழ் அரசியல் கைதிகள் விடுதலை, காணாமல் ஆக்கப்பட்டோர் தொடர்பான […]

04.07.2017