Media in Cooperation and Transition
Brunnenstraße 9, 10119 Berlin, Germany
mict-international.org

Our other projects:
afghanistan-today.org
theniles.org
correspondents.org
English
සිංහල
விளையாட்டும் கலையும்

இன, மத, மொழிகளுக்கு இடையிலான பாலம்!

மொழி ரீதியாக பாடசாலைகள் பிரிக்கப்பட்டிருந்தாலும் அனைவருக்கும் பொதுவான இது போன்ற விடயங்களில் அவர்களை ஒன்றுகூடவைத்து இணக்கப் பாட்டை ஏற்படுத்த முடியும். அதிபர்களின் அனுமதியுடன் கராத்தேயை மாதம் ஒருமுறையேனும் பயிற்றுவிப்பது சிறந்தது.

08.02.2020
கூட்டாக முன்வரும் போது …

இழந்தவர்களின் நினைவாக சமூகம்!

“எமது கிராமம் பயங்கரவாத தாக்குதல் அச்சுறுத்தலில் இருந்த ஒரு பிரதேசமாகும். அதனால் அவர் பாடசாலையை விட்டு விலகியவுடனேயே ஊர்காவல் படையில் இணைந்து கொண்டார். 1997 ஆம் ஆண்டு சுங்காவில் பாதுகாப்பு சாவடியில் விடுதலைப் புலிகள் மேற்கொண்ட தாக்குதலில்…

28.01.2020

நாங்கள் விடயங்களைக் கூர்ந்து கவனிப்பவர்களாகவும் புரிந்து கொள்பவர்களாகவும் இருத்தல் வேண்டும். எங்களுக்கு ஒற்றுமையான தேசம் வேண்டும், பிளவுபட்ட தேசமல்ல. உயிர்த்த ஞாயிறு விழாக் கொண்டாட்டம் எங்களுடைய மிக முக்கிய கொண்டாட்டமாகும். அந்த நேரத்தில் நாங்கள் அனுபவித்த வேதனை மிகப் பெரியது. இருந்தாலும் பதிலடியாக நாங்கள் ஒரு கல்லைக்கூட எறியவில்லை….

16.10.2019

துட்டகைமுனுவுக்கும் எல்லாலனுக்கும் இடையிலான யுத்தத்தை பற்றி நாம் ஏன் வரைய வேண்டும். பதிலாக கண்ணொறுவைப் போரை வரை ந்திருக்கலாம். எல்லாளன் , துட்டகைமுனு போரை சித்திரங்கள் மூலம் வரைந்து தமிழ் எதிர்ப்பு உணர்வலையை வெளிப்படுத்துவதாக இருந்தால் அதனை எம்மால் அனுமதிக்க முடியாது. பொது இடங்களில் வரையும் சித்திரங்களும் ஓவியங்களும் எல்லா இனங்களாலும் அங்கீகரிக்கத் தக்கதாக அமைய வேண்டும்.

06.01.2020
உயிர் கொடுத்த அந்த வார்த்தை!

“உனது குழந்தை ஒன்று உயிருடன் உள்ளது!”

லதா வெளியூர் சென்று ஒரு வருடம் முடியும் காலம். மெல்ல மெல்ல அந்த குடும்பம் தலையெடுக்க ஆரம்பித்திருந்தது. லதாவின் கணவனும் மிகவும் பொறுப்பாக குழந்தைகளை வளர்த்துவந்தார். 2004 டிசெம்பர் 26ஆம் திகதி 10, 5,4,2 வயதில் இருந்த லதாவின் பிள்ளைகள் விளையாடிக்கொண்டிருக்க கணவர் , குழந்தைகளுக்கான காலைச் சாப்பாடு தயாரித்துக்கொண்டிருந்திருக்கிறார்…..

29.12.2019

“நீங்கள் வாய்மொழியாக பாடிவரும் பாடல்களைப் பதிவு செய்ய ஏற்பாடுகள் செய்துள்ளீர்களா?” என்று அவரிடம் கேட்டபோது “ஆம் நான் இவ்வாறு எல்லாவற்றையும் எழுதி வைக்கிறேன்” என்று தன் காலால் எழுதிக்காட்டினார். பாடசாலைக்கல்வியையும் அவ்வாறுதான் முடித்துள்ளார். அவருக்கான சிறப்புத்தேவைக்கான பாடசாலையில் அவர் படிக்கவில்லை…

26.11.2019

ஒவ்வொரு சமூகமும் மற்ற சமூகத்தை புரிந்து கொண்டு இருக்க வேண்டும், ஒன்றாக வாழ வேண்டும்,​சமூகத்தின் தேவைகளை அடையாளம் கண்டு மதிப்புக் கொடுக்க வேண்டும். இவை இல்லாதிருத்தல்தான் முரண்பாடுகள்,யுத்தம்,குரோதம் என்பவற்றுக்குக் காரணம்.

01.12.2019

புதிய அரசியல் அமைப்பு தொடர்பாக நாங்கள் நாடு முழுவதற்கும் சென்று கூட்டங்களையுமும் சந்திப்புக்களையும் நடத்தி பொதுமக்களது அபிப்பிபராயங்களை திரட்டினோம். எதிர்க்கட்சியின் சில பிரிவினர் இந்த முயற்சியானது நாட்டை பிரிப்பதற்கான முயற்சியாகும் என்று பிரச்சாரம் செய்தனர்…

24.12.2019

சிறுவனாக இருந்த சிவா பிக்குவாக மாறும் வைபவத்திற்காக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பணத்தை சேகரித்துள்ளார். அவர் பிக்குவாக மாறுவதை ஏனைய பிக்குகள் எதிர்த்தனர். காரணம் அவர் ஒரு பௌத்தராக இல்லாததால் ஆகும். ஒரு பிராமணக் குடும்பம் என்ற முறையில் சிவா இந்து மதத்தை கைவிடுவதற்கு அவரின் தாயாரும் எதிர்ப்பை தெரிவித்து வந்தார். சிவாவை சிவாவின் தயார் ஒரு இந்துக் கோவிலுக்கு அழைத்துச் சென்று….

20.12.2019