Media in Cooperation and Transition
Brunnenstraße 9, 10119 Berlin, Germany
mict-international.org

Our other projects:
afghanistan-today.org
theniles.org
correspondents.org
English
සිංහල

சிலர் குடும்பத்துடன் தொடர்பு துண்டிக்கப்பட்டு சடலமாக நாட்டுக்கு அனுப்பிவைக்கப்பட்டுள்ளனர். தொடர்ந்து தொடர்பு துண்டிக்கப்பட்டிருப்வர்களை காணாமல் போனோர் என அவர்களது உறவுகள் கூறுகின்றன. இதில் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில மட்டும்; அதிகாரபூர்வ தகவலின்படி 2017 வரை ஆகக் குறைந்தது ஐந்நூறு பேர்வரை தொடர்பு துண்டிக்கப்பட்டவர்களாக அடையாளம் காணப்படுள்ளனர்.

14.10.2018

“கணவன் மரணித்து விட்டதால் குடும்ப வருமானம் பிரச்சினையாக இருந்தது. அதனால் ஆடு வளர்ப்பதற்கு நிறுவனமொன்றிலிருந்து கடன் தந்தார்கள். அதற்கு நான்கு ஆடுகளை வாங்கி வளர்த்து வந்தேன். குளிரினால் இரண்டு ஆடுகள் நோய்வாய்ப்பட்டு இறந்து போயிட்டு. ஆனால் கடனில் எனக்கு எந்த தள்ளுபடியும் செய்யவில்லை. முழுக்கடனையுமே கட்டச் சொன்னார்கள்.

26.09.2018
காதல் எல்லாவற்றுக்கும் அப்பாற்பட்டது எனின்....

காதல், பால் வேறுபாடுகளுக்கும் அப்பாற்பட்டது தானே !?

இந்திய தண்டனை சட்ட பிரிவு 377 என்பது பாலியல் உறவுமுறைகளை வரையறுக்கும் சட்ட பிரிவு ஆகும். இது பாலியல் சிறுபான்மையினருக்கு எதிரான இந்திய தண்டனை சட்ட பிரிவு. அதை (377ஐ) நீக்க கோரும் வழக்கில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் இந்த வருட நடுப்பகுதியில் தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டது. அதில் இது குற்றமற்றது என தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டது. இந்நிலையில் இலங்கையில் இலங்கை மக்கள், அதிலும் கொஞ்சம் படித்தவர்கள்ளின் மனநிலை பற்றி கட்டுமரன் அறிய முனைந்தது. மாற்றுபாலினத்தாரையும்(3rd Gender)  தன்பாலீர்ப்பினரையும்(samesex) இணைத்து பால்புதுமையினர் […]

17.09.2018

“நல்லாட்சி என கூறும் இந்த அரசாங்கம் ஆட்சிக்கு வந்த பின்னர் சனல் 4 தொலைக்காட்சியின் ஆவணப்படத்தை இலங்கையில் திரையிட அனுமதிப்பார்களா என யாரும் இதுவரை கேள்வி எழுப்பவில்லை. ஆனால்,இனவழிப்பை நியாயப்படுத்திய படத்தை திரையிடவில்லை என்றதும் எங்கே கருத்து சுதந்திரம் என கேள்வி எழுப்பப்படுகின்றது…”

08.10.2018

“எனக்கு சிங்களம் மட்டும்தான் தெரியும். ஆனாலும் எங்களுடைய கிராமத்தில் அறுவடை செய்யும் சோளத்தை இங்கு கொண்டு வந்து முஸ்லிம், தமிழ் மக்களுக்கு விற்பனை செய்கிறேன். சிங்களம் தெரிந்த முஸ்லிம் நண்பர் ஒருவர் என் வியாபாரத்திற்கு உதவி செய்கிறார். “

09.10.2018

யுத்தம் நடைபெற்ற அந்தக் காலப் பகுதியில் தமிழ் மக்கள் மட்டுமே வாழ்ந்த அந்த வரண்ட பூமியில் ஒரு வருடத்திற்கு முன்னர் பிரதேச சபையிலுள்ள ஒரு தமிழர் நம்பிக்கைக்கான விதைகளை நாட்டினார். தெற்கிலிருந்து வடக்கு நோக்கிப் பயணிக்கும் சிங்களவர்கள் இளைப்பாறுவதற்கு மட்டுமன்றி வன்னியின் உள்ளூர் உணவையும் உருசிபார்ப்பதற்காக ஒரு சிறிய கவர்ச்சிகரமான உணவகத்தை உருவாக்கினார்.

05.10.2018

இறந்துபோன இரண்டு இளைஞர்களும் மிகவும் பின்தங்கிய கிராமங்களில் இருந்து வந்தவர்கள். போரில் வளர்ந்தவர்கள். பொருளாதாரம், கல்வியறிவு என்பவற்றில் பின்தங்கிய குடும்பங்களில் இருந்து பொருளாதாரத்திற்காக இந்த அபாயத் தொழிலில் ஈடுபட்டவர்கள்.

20.09.2018

பொலிஸ் நிலையத்திற்கு அண்மையில் இருந்த சிற்றம்பலம் படமாளிகைக்குள் புகுந்த வன்முறைக் கும்பலொன்று அதற்குத் தீ வைத்தது. ஊழியர்கள் அனைவரும் தங்கள் உயிர்களைக் காப்பாற்றுவதற்காக ஓடித்தப்பினர்.

20.09.2018

சுய நிர்ணய உரிமைப் பற்றி நாங்கள் முன்வைக்கும் கோரிக்கை வெறுமனே தமிழ் மக்களை எங்கள் பக்கம் வென்றெடுக்க முயலும் சில்லறை உபாயமல்ல. மாறாக ஒடுக்குமுறைக்குட்பட்டுள்ள இனத்திற்கு சுதந்திரத்தைப் பெற்றுக் கொள்ள உள்ள அடிப்படை உரிமையை அங்கீகரிக்கும் செயல்.

02.10.2018